Informacja : Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl卤darki. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawie艅 cookies oznacza, 偶e b臋d卤 one zapisywane w Twoim urz卤dzeniu ko艅cowym. Wi臋cej na temat plik贸w cookies przeczytasz w Polityce Cookies. Rozumiem i akceptuj臋 komunikat dotycz卤cy plik贸w cookies.
Tanie Noclegi - NOCLEGI na ka偶d膮 kiesze艅 - tradycje od 2005r.

Og贸lnopolskie Centrum Noclegowe
 
Portal odwiedzi艂o 27,835,459 os贸b

Aktualnie on-line : 24
Wszystkie oferty : 1162
Wszystkie miejscowo艣ci : 575
Popularne miejscowo艣ci (TOP 10 - 30 dni) Karpacz Warszawa Wroc砤w Gda駍k Wis砤 Sopot inouj禼ie Mi阣zyzdroje Gdynia Mielno

SZUKAJ

Cel podr贸偶y :

wyszukiwanie zaawansowaneATRAKCJE TURYSTYCZNE

Kana Ostr骴zko-Elbl眘ki

kanal elblaski B阣眂 w zachodniej cz甓ci Mazur koniecznie nale縴 wybra si na rejs Kana砮m Ostr骴zko - Elbl眘kim. Jest on unikalnym w skali 秝iatowej szlakiem wodnym sk砤daj眂ym si z trzech zasadniczych odcink體, kt髍ych 潮czna d硊go舵 wynosi 129,8 km. Zosta wybudowany w latach 1848- 1872, a jego g丑wnym projektantem byl holenderski in縴nier George Jakob Steenke. Na trasie kana硊 oryginalnymi budowlami hydrotechnicznymi s pochylnie, po kt髍ych statki przetaczane s na specjalnych platformach, ustawionych na szynach. Pochylnie te zosta硑 wybudowane w celu zniwelowania 100- metrowej r罂nicy poziomu w骴 pomiedzy jeziorami Dr罂no i Pniewno. Charakterystycznym odczuciem jakie maj podr罂uj眂y jest niesamowite wra縠nie, 縠 statek p硑nie po trawie. Kana Elbl眘ki jest interesuj眂y nie tylko pod wzgl阣em technicznym. Posiada r體nie walory krajoznawcze. Podr罂uj眂 podziwiac mo縩a urokliwe tereny zamieszkiwane przez wiele gatunk體 zwierz眛 i ptak體. Wybieraj眂 sie w te okolice koniecznie nale縴 zabra ze sob lornetk i aparat wi阠ej.

Jaskinia Raj

jaskinia raj Jaskinia Raj nale縴 do najpi阫niejszych w Polsce jaski krasowych. Znajduje si w odleg硂禼i ok. 11 km. od Kielc i stanowi atrakcj turystyczn G髍 i阾okrzyskich. Zosta砤 odkryta w 1964 roku. Jej d硊go舵 wynosi 240 metr體, z czego zwiedzaj眂ym udost阷niona jest 180-metrowa trasa turystyczna. Sk砤da si ona z kilku kom髍, kt髍e s po潮czone specjalnie w tym celu wykutymi korytarzami. Jaskina zachwyca swoj bogat szat naciekow. Mo縩a w niej zobaczy niezwykle pi阫ne stalagmity, stalaktyty, kolumny i misy naciekowe. Do bardzo rzadkich wytwor體 znajduj眂ych sie w jaskini nale勘 pizoidy- nacieki o kszta砪ie niewielkich kulek, zwane "per砤mi jaskiniowymi". Mikroklimat panuj眂y w jaskini (temp: ok. +9 stopni Celsjusza, wilgotnosc: 95%) sprzyja powstawaniu nowych naciek體 i zapobiega niszczeniu tych starszych. Zwiedzanie jest po砤czone z wizyt w muzeum- pawilonie, w kt髍ym zgromadzono wiele minera丑w, szcz眛k體 ko禼i zwierz眛 i narz阣zi pracy sprzed ok. 40 tys. lat. Niedaleko jaskini znajduje si szlak wi阠ej.

Skansen Wsi Lubelskiej

muzeum wsi lubelskiej Muzeum Wsi Lubelskiej jest skansenem zajmuj眂ym ok. 27 ha terenu, gromadzi obiekty z wielu krain geograficznych, kt髍e s bardzo zr罂nicowane etnograficznie, dlatego te ca砤 ekspozycja jest podzielona na 7 sektor體. Dzi阫i temu, 縠 eksponaty s osadzone w 秗odowisku, w kt髍ym powsta硑 i funkjonowa硑 muzeum doskonale odzwierciedla kultur i histori regionu. Mo縠my w nim podziwia zabytki architektury murowanej i drewnianej, sprz阾 gospodarczy i przedmioty u縴tku codziennego obrazuj眂e 縴cie na Lubelszczy糿ie. Wartymi zobaczenia s obiekty takie jak : wiatrak z Zygmuntowa (w sektorze Wy縴ny Lubelskiej), remiza stra縜cka z wyposa縠niem z 1936 roku (w sektorze Podlasia), grekokatolicka cerkwia z Taroszyna (sektor Roztocza), oraz dw髍 秗edniozamo縩ego ziemianina z po硂wy XVIII wieku (sektor dworski). W sektorze Powi秎a mo縩a skorzysta z przeja縟縦i po stawie zabytkowymi jednostkami p硑waj眂ymi (promem, pych體k lub batem). Opr骳z tego muzeum organizuje przer罂ne imprezy kulturalne, wystawy czasowe, pokazy i zaj阠ia edukacyjne wi阠ej.

Kopalnia Soli Wieliczka

kopalnia soli wieliczkaKopalnia soli w Wieliczce liczy sobie ponad 700 lat i jest jednym z najch阾niej odwiedzanych obiekt體 turystycznych w Polsce. Schowane pod ziemi wyrobiska g髍nicze usytuowane s na 9 poziomach i si阦aj na g酬boko舵 327 metr體. Ca硂舵 stanowi ok. 300 km chodnik體 i blisko 3000 kom髍. Do zwiedzania udost阷niony jest odcinek o d硊go禼i 3,5 km, kt髍y le縴 na g酬boko禼i od 64 do 135 metr體. Kopalnia urzeka niesamowitym urokiem kaplic, z kt髍ych najpi阫niejsz jest Kaplica i阾ej Kingi ozdobiona rze糱ami i p砤skorze糱ami wykonanymi w soli. Uwag przyci眊aj tak縠 du縠 komory z drewnianymi obudowami, podziemne s硂ne jeziora, sprz阾 i r罂ne urz眃zenia kopalniane, takie jak kieraty, czyli maszyny wyci眊owe. Dzi阫i zachowanym 秎adom rob髏 g髍niczych z 砤two禼i mo縩a sobie wyobrazi jak kiedy wygl眃a砤 praca w kopalni. Przebywanie w kopalni ma korzystny wp硑w na osoby maj眂e problemy z alergi i g髍nymi drogami oddechowymi. Pod ziemi znajduj si tak縠 sklepy z pami眛kami, restauracja i poczta. Jest to doskona砮 miejsce na weekendow wycieczk wi阠ej.

Staro縴tna Osada Biskupin

osada biskupinStaro縴tna osada w Biskupinie jest najcenniejsz atrakcj zar體no historyczn jak i turystyczn na Pojezierzu Gnie糿ie駍kim. Zosta砤 odkryta w 1933 roku przez Walentego Szwajcera. Prace wykopaliskowe trwa硑 do 1974 roku i dzi阫i nim odkryto, 縠 osada liczy sobie ok. 2700 lat. To prehistoryczne osiedle zajmowalo ok. 2 ha powierzchni, ca硂舵 otoczona by砤 falochronem i wa砮m obronnym o wysoko禼i 6 metr體, a prowadzi do niej 120-metrowy pomost. Osad tworzy硑 102 drewniane domy ustawione w trzynastu rz阣ach, kt髍e przedziela硑 ulice wy硂縪ne drewnem. W obecnie istniej眂ym rezerwacie archeologicznym mo縩a ogl眃n辨 fragment osiedla, kt髍e zosta硂 zrekonstruowane w naturalnej skali, r罂ne budynki gospodarcze, zabytkow chat pochodz眂 z pierwszej po硂wy XIX wieku, a tak縠 odrestaurowane piece chlebowe i garncarskie. Co roku organizowany jest festyn, podczas kt髍ego urz眃zane s pokazy m. in. kunsztu rzemie秎niczego, strzelania z 硊ku czy ta馽體 celtyckich. W czasie sezonu turystycznego do osady mozna dojecha zabytkow kolejk wi阠ej.

Zamek Ksi笨

zamek ksi笨Zamek Ksi笨 jest trzecim pod wzgl阣em wielko禼i zamkiem w Polsce (zaraz po Malborku i Wawelu). Po硂縪ny jest w granicach Wa砨rzycha. Dumnie wznosi sie na skalnym urwisku, otoczony g酬bokim w眞ozem, robi niesamowite wra縠nie na odwiedzaj眂ych. Zamek s硑nie z pi阫nie zdobionych wn阾rz, z kt髍ych najbardziej imponuj眂ym jest Sala Maksymiliana- sala balowa utrzymana w barokowym stylu, z licznymi rze糱ami i dwoma oryginalnymi kominkami z czarnego marmuru. Nie mniej zachwycajace s pozosta砮 sale: Salon Zielony, Bia硑 i Chi駍ki, a tak縠 Sala Rycerska i Sala Krzywa. W zamku mo縩a podziwia r體nie ekspozycje artystycznej porcelany. Natomiast po wej禼iu na g丑wna wie筷 zwiedzaj眂ym ukazuje si panorama okolicy i przepi阫ne widoki na Przedg髍ze Sudeckie. Gmach otaczaj zbudowane we francuskim stylu tarasy z fontannami. Dodatkowo mo縩a wybra sie na spacer po Ksi笨a駍kim Parku Krajobrazowym, kt髍ego szlaki spacerowe prowadz m.in. do ruin Starego Ksi笨a lub odwiedzi stadnin koni i palmiarni z egzotycznymi ro秎inami sprowadzanymi z r罂nych kontynent體 wi阠ej.

Ruiny Ko禼io砤 Trz阺acz

Trz阺acz jest niewielk miejscowo禼i w wojew骴ztwie zachodniopomorskim i w砤秐ie tutaj znajduj si ruiny noegotyckiego ko禼io砤 z XV wieku- na klifowym brzegu stoi samotnie ostatnia 禼iana ko禼i蟪ka, kt髍ej nie zabra硂 jeszcze morze. i眛ynia pierwotnie znajdowa砤 si po秗odku wsi, 2 km od brzegu. Lecz Ba硉yk , kt髍y przez ca砮 stulecia podmywa brzeg doprowadzi do tego, 縠 w po硂wie XIX wieku zosta砤 zamkni阾a, a jej prastare wyposa縠nie zosta硂 przeniesione do katedry w Kamieniu Pomorskim. W 1901 roku w morsk otch砤 run瓿a pierwsza (p蟪nocna) 禼iana ko禼i蟪ka i od tej pory fale co jaki czas zabiera硑 kolejne fragmenty mur體. Jedna z legend g硂si, 縠 jest to zemsta boga Ba硉yku za porwanie przez rybak體 jego c髍ki Zielenicy. Zmar砤 z t阺knoty uwi陑iona w ko禼iele i zosta砤 pochowana na pobliskim cmentarzu. Zrozpaczony ojciec postanowi odzyska c髍ke i tak d硊go podmywa klifowy brzeg a prochy Zielenicy nie znalaz硑 si w morskiej toni. Ruiny ko禼i蟪ka s zabytkiem na skal europejsk i na prawde warto je zobaczy gdy za kilka lat 秎ad po nich mo縠 znikn辨 wi阠ej.

Wioska India駍ka Szczyrzyc

W Szczyrzycu niedaleko Limanowej, na niezwykle malowniczym terenie powsta砤 Wioska India駍ka. Autorami pomys硊 s ludzie zwi眤ani z Polskim Ruchem Przyjac蟪 Indian. Zwiedzaj眂 wiosk mo縩a zapozna si z elementami india駍kiej kultury. Znajduje si tam wiele wiernie odtworzonych obiekt體, takich jak : pi阫nie malowane tipi, czyli dom Indian mieszkaj眂ych na prerii (wraz z wyposa縠niem), wielkie, bo mierz眂e ponad 7 metr體 Tiotipi - namiot, w kt髍ym organizowane by硑 wa縩e ceremonie, a tak縠 namiot wojenny- Warlodge i sza砤s pary. Wspaniale si prezentuj ubrane w oryginalne stroje manekiny przedstawiaj眂e scenki z 縴cia Indian. Dodatkowo na wystawie r阫odzie砤 mo縩a zobaczy repliki india駍kich ubior體, pi髍opusze czy torby zrobione z surowej sk髍y. Dla dzieci i m硂dzie縴 przygotowane s ciekawe rozrywki - mog wzi奔 one udzia w kilku grach i zabawach, postrzelac z 硊ku lub spr骲owa jazdy konnej. Organizowane sa tak縠 warsztaty r阫odzielnicze, muzyczne i taneczne. Na pami眛k mo縩a sobie zrobi zdj阠ie lub kupi co w sklepiku, znajduj眂ym si na terenie wioski wi阠ej.

Podziemia Kredowe Che砿

podziemia kredowe che砿Che砿skie podziemia kredowe powsta硑 ju w XII wieku i s jedyn w Europie podziemn kopalni kredy. Mieszka馽y Che砿a od czas體 秗edniowiecza wydobywali kred spod swoich domostw. Z biegiem czasu, w wyniku 潮czenia si pojedynczych wyrobisk, powsta ogromny labirynt korytarzy ci眊n眂y si przez kilkana禼ie kilometr體, na pi阠iu wydobywczych poziomach si阦aj眂ych w g潮b ponad 20 km. Eksploatacj bia砮j ska硑 zako馽zono w XIX wieku gdy zacz瓿y zapada si tereny wyrobisk. Obecnie do zwiedzania udost阷niona jest 2- kilometrowa trasa po硂縪na pod 秗odkow cz甓ci starego Che砿a. Spaceruj眂 wraz z przewodnikiem po bia硑ch korytarzach mo縩a pozna histori miasta, dowiedzie si wiele o sposobach wydobywania kredy, a tak縠 pozna kilka legend zwi眤anych z tym miejscem, kt髍e do dzi kryje wiele tajemnic. Wszystko to uzupe硁ione jest kilkoma wystawami archeologicznymi. A je秎i dopisze szcz甓cie to mo縩a spotkac opiekuna podziemi- ducha Bielucha, kt髍y spe硁ia podobno nawet najskrytsze wi阠ej.

Park Jurajski Ba硉體

park jurajski ba硉體Park Jurajski jest najcz甓ciej odwiedzanym miejscem w Ba硉owie. W G髍ach i阾okrzyskich znajdowano wiele "czarcich 砤p" odbitych w kamieniach. Badania dowiod硑, 縠 s to 秎ady dinozaur體 i w砤秐ie st眃 wzi背 sie pomys na utworzenie tego szczeg髄nego miejsca. Park zbudowany zosta na tzw. "瑀骴lanej Wyspie" i obejmuje teren o powierzchni 3 ha. W阣ruj眂 禼ie縦ami spacerowymi ogl眃a si naturalnej wielko禼i modele jurajskich gad體. Przy ka縟ym z nich postawiona jest tablica informacyjna, wi阠 dodatkowo mo縩a dowiedzie si kilku ciekawostek o poszczeg髄nych gatunkach dinozaur體. Zwiedzanie parku przebiega w spos骲 chronologiczny pocz眞szy od kambru (pojawienie si 縴cia na ziemi) ko馽z眂 na neolicie (pojawienie si pierwszego cz硂wieka). Dla zwiedzajacych udost阷nione jest tak縠 Muzeum Jurajskie z mn髎twem eksponat體. Znajduj si tam m. in. skamienia硂禼i z terenu Ba硉owa jak i tropy dinozaur體 znalezione na terenie G髍 i阾okrzyskich. Park jest doskona硑m miejscem dla wszystkich, kt髍zy chc odby kr髏k podr罂 w czasie wi阠ej.

Kopalnia w Z硂tym Stoku

kopalnia z硂ty stokDawniej miasto Z硂ty Stok s硑n瓿o z wydobywania rud bogatych w z硂to. Obecnie tym co pozosta硂 po latach 秝ietno禼i s opustosza砮 szyby i sztolnie, w kt髍ych otwarto podziemn tras turystyczn "Kopalnia Z硂ta" oraz Muzeum G髍nictwa i Hutnictwa. Zwiedzanie obejmuje dwie sztolnie. Pierwsza z nich to transportowa "Sztolnia Gertruda", gdzie mozna zobaczy kolekcj map i plan體 kopalni (pocz眞szy od XVIII wieku), piec muflowy, w kt髍ym wytapiane by硂 z硂to, a tak縠 kolekcj narz阣zi g髍niczych. Fragment sztolni- zalany wod zwiedza si na 硂dzi. Natomiast w "Sztolni Czarnej G髍nej" w阣ruje si XVI- wiecznymi, r阠znie wykutymi wyrobiskami. Trasa ma d硊go舵 200 metr體 i zako馽zona jest szybem prowadz眂ym do wysokiej komory, w kt髍ej znajduje si jedyny w Polsce, wysoki na 8 metr體, przepi阫ny, podziemny wodospad. Zwiedzajac kopalnie nale縴 pamieta, 縠 temperatura pod ziemia jest sta砤 i wynosi ok. 7 stopni Celsjusza. Dodatkowo kopalnia oferuje inne atrakcje, takie jak: p硊kanie z硂ta, bicie pami眛kowych monet, wspinaczk po sztucznej 禼iance czy zjazd kolejk tyrolsk wi阠ej.

Jaskinia Nied紈iedzia Kletno

jaskinia nied紈iedzia kletnoJaskinia Nied紈iedzia jest najd硊縮z jaskini Sudet體- jej korytarze ci眊n si przez blisko 2500 metr體. Po硂縪na jest powy縠j wsi Kletno, w Masywie ie縦a, na wysoko禼i ok. 800 metr體. Swoja nazw wzi瓿a od znalezionych w niej szcz眛k體 prehistorycznego nied紈iedzia jaskiniowego. Wewn眛rz panuje szczeg髄ny mikroklimat- temperatura wynosi ok. +6 stopni Celsjusza, a wilgotno舵 dochodzi do 100%. Dzi阫i temu ca硑 czas tworz si nowe formy naciekowe. Dla zwiedzaj眂ych udost阷nione jest ok. 350 metr體 秗odkowego pi阾ra jaskini. Trasa turystyczna prowadzi przez pi阫ne korytarze i sale, z kt髍ych najwi阫sz jest Sala Pa砤cowa o niesamowitej szacie naciekowej. Mo縩a w niej podziwia stalagmity, stalaktyty, draperie, misy martwicowe i wiele innych jaskiniowych form. Wielkie wra縠nie robi tak縠 8-metrowa kaskada naciekowa znajduj眂a si w Zau砶u Kaskad. Dodatkowo w pawilonie wej禼iowym jest niewielkie muzeum z ca硑mi szkieletami zwierz眛 oraz ciekawymi minera砤mi. Jaskinia wraz z otoczeniem stanowi jeden z najwspanialszych rezerwat體 Polski wi阠ej.

Fokarium Hel

fokarium helFokarium jest jedn z atrakcji turystycznych na Helu. Zosta硂 ono utworzone z inicjatywy Stacji Morskiej i ma na celu odtworzenie kolonii foki szarej, gdy w wyniku polowa gatunek ten prawie ca砶owicie zagin背. Na fokarium sk砤da si budynek dydaktyczno- laboratoryjny, w kt髍ym znajduje si laboratorium i wystawa po秝i阠ona roli jak foki odgrywaj w ba硉yckim ekosystemie oraz czychaj眂ym na nie zagro縠niom. Ponadto jest tam te sala seminaryjna i oczywi禼ie kompleks basen體 sk砤daj眂y si z trzech du縴ch zbiornik體 o g酬boko禼iach: 1 m, 2.5 m i 3.5 metra i kilku ma硑ch, do kt髍ych trafiaj m硂de lub chore foczki. Zwierz阾a przebywaj眂e okresowo w fokarium po odbyciu rekonwalescencji s spowrotem wypuszczane do swojego naturalnego 秗odowiska. Dla zwiedzaj眂ych udost阷niona jest podwodna cz甓 obiektu, gdzie przez wielkie szyby mo縩a poobserwowa podwodne igraszki fok. Niesamowite widowisko odbywa si te w porach karmienia, czyli o godzinie 9tej i 15tej. Warto odwiedzi fokarium w砤秐ie wtedy by na w砤sne oczy zobaczy co te zwierz阾a wyprawiaj 縠by dosta upragnion rybk wi阠ej.

Western City i阦ny

western city 禼iegnyMiasteczko Western City znajduje si w i阦nach, niedaleko Karpacza. Zosta硂 otwarte w Dzie Niepodleg硂禼i Stan體 Zjednoczonych (4 lipca) 1998 roku. To doskona砮 miejsce dla tych, kt髍zy chc cho na chwil przenie舵 si do czas體 Dzikiego Zachodu. Znajduj si tam: Saloon, gdzie na zwiedzaj眂ych czekaj pyszne posi砶i i ognista whiskey, Biuro Szeryfa z wi陑ieniem, Chata Traperska, Ku糿ia i Bank,w kt髍ym mo縩a kupi pi阫ne okazy minera丑w oraz talizmany. Miasteczko przygotowa硂 dla turyst體 mn髎two atrakcji. Mo縩a postrzela z 硊ku, broni pneumatycznej, poje糳zi konno, rzuca lassem, nauczy si ta馽體 folk, spr骲owa utrzyma si na grzbiecie elektrycznego byka, wzi奔 udzia w napadzie na bank albo powyp硊kiwa z硂to z piasku i otrzyma certyfikat poszukiwacza z硂ta. Go禼ie zm阠zeni przygodami mog odpocz辨 sobie np. w Chacie Trapera i posili si westernowymi potrawami. Dla ch阾nych istnieje mo縧iwo舵 wykonania dla siebie odznaki szeryfa lub listu go馽zego z wlasnym wizerunkiem. Po pami眛ki nale縴 si wybra do Sklepu Kolonialnego, w kt髍ym ka縟y co dla siebie na pewno znajdzie wi阠ej.

ZOO Safari ierkocin

zoo safari 秝ierkocinZoo Safari znajduje si w ierkocinie, na po硊dnie od Gorzowa Wielkopolskiego. Za硂縪ne zosta硂 w 1996 roku i zajmuje ponad 20 ha terenu. Ten unikatowy kompleks zoologiczny sk砤da si z 4 stref: Afryka駍kiej sawanny, Mongolii, Indii i Ameryki Po硊dniowej. W Zoo Safari na zwiedzaj眂ych czekaj pi阫ne i niezwyk砮 zwierz阾a: antylopy, zebry, bawo硑, wielb潮dy, strusie, daniele, owce grzywiaste, os硑, lamy i wiele innych. Niesamowitych wra縠 dostarcza fakt, 縠 mo縩a je ogl眃a z bardzo bliska, gdy poruszamy si mi阣zy nimi samochodem lub autokarem. Niekt髍e z nich podchodz do pojazd體 i daj si pog砤ska. Po wizycie na Safari mo縩a si przej舵 po terenie Zoo by stan辨 oko w oko z lamami, kangurami, ma硃ami czy lwami. Na terenie kompleksu znajduje si tak縠 Zoo dla dzieci. Jest ono wielk atrakcj, poniewa mo縩a w nim bezpiecznie dotyka i karmi zwierz阾a- osio砶i, k髗ki, alpaki, mini 秝inki i inne. Do dyspozycji zwiedzaj眂ych jest te Arkada Rado禼i i Zabawy, w kt髍ej czas sp阣za si je縟勘c na karuzelach. Po wielu wra縠niach mo縩a odpocz辨 i posili si w Parku Safari wi阠ej.

Kopiec Ko禼iuszki Krak體

kopiec ko禼iuszki krak體Kopiec Ko禼iuszki mie禼i si na wzg髍zu b硂gos砤wionej Bronis砤wy w Krakowie. Usypany zosta przez spo砮cze駍two polskie w latach 1820-1823 by uczci pami赕 Tadeusza Ko禼iuszki-postanowiona wznie舵 dla niego symboliczn mogi酬. ednica podstawy kopca wynosi 80 metr體, a jego wysoko舵- 34 metry. Zawiera on ziemi przywiezion z p髄 bitewnych, na kt髍ych walczy Ko禼iuszko- z Rac砤wic, Maciejowic, Szczekocina i Dubienki. Na szczycie umieszczony zosta granitowy g砤z (sprowadzony w 1860 roku z Tatr) z napisem: "Ko禼iuszce". W latach 1850-1854 Austriacy otoczyli kopiec fortyfikacjami. Po II wojnie 秝iatowej cz甓 fortu zosta砤 zniszczona, a obecnie mie禼i si w nim hotel, siedziba radia RMF FM oraz restauracje i kawiarnie. Z kopca rozci眊a si pi阫ny widok- zobaczy mo縩a Wawel i kopu硑 krakowskich ko禼io丑w, a tak縠 Las Wolski, wie縠 klasztoru Kamedu丑w na Bielanach, Puszcz Niepo硂mick, pasma Beskid體, a przy sprzyjaj眂ej pogodzie dojrze mo縩a nawet szczyty Tatr. Kopiec ma dla Polak體 wielkie znaczenie b阣眂 miejscem pami阠i narodowej i symbolem niepodleg硂禼i wi阠ej.

Wilczy Szaniec Gier硂

wilczy szaniec"Wolfschanze" czyli Wilczy Szaniec jest jedn z najbardziej znanych, zar體no w Polsce jak i w Europie, wojennych kwater Hitlera. Znajduje si w gier硂skim lesie (ok. 8 km na wsch骴 od K阾rzyna), niedaleko wsi Gier硂. W latach 1941-1944 wybudowano tam na obszarze 250 ha ponad 200 obiekt體, w tym: baraki, magazyny, schrony przeciwlotnicze, centrale 潮czno禼i, stacj kolejow, kasyna i budynki gospodarcze. Ca硂舵 podzielono na 3 strefy i silnie strze縪no- by砤 zabezpieczona polami minowymi, zaporami z drutu kolczastego oraz odpowiednio ukrywana m. in. za pomoc siatek maskuj眂ych. 20 lipca 1944r w Wilczym Sza馽u mia miejsce nieudany zamach na Hitlera. Dokona go pu砶ownik Claus von Stauffenberg. Czyn ten zosta upami阾niony tablic, kt髍 w 1992r ufundowa硑 w砤dze niemieckie. Na pocz眛ku 1944r wydano rozkaz zniszczenia Wilczego Sza馽a i kwatery zosta硑 wysadzone. Od 1959r, po ca砶owitym rozminowaniu tego obszaru ca硑 obiekt jest udost阷niony do zwiedzania. Na terenie kwatery znajduje si hotel i restauracja. Miejsce to jest prawdziwym rajem dla mi硂秐ik體 bunkr體 i historii wi阠ej.

Kamienne Kr阦i Odry

kamienne kr阦iCiekawym zabytkiem archeologiczno - przyrodniczym s "Kr阦i kamienne" w Odrach. Rezerwat ten znajduje si w p蟪nocnej cz甓ci Bor體 Tucholskich, nad rzek Wd, 14 km od Czerska. Wewn眛rz ogrodzenia, posr骴 sosen, brz髗 i wrzos體 stoi 10 kamiennych kr阦體 o 秗ednicach od 15-33 metr體. Kamienie wystaj眂e kilkadziesi眛 cm ponad ziemi ustawine s na obwodzie ko砤 - 秗ednio 16 do 29 sztuk w kr阦u, z jednym (rzadko dwoma) po 秗odku. W rezerwacie znajduje si tak縠 ok 30 kurhan體. Po wielu badaniach archeologicznych odkryto, 縠 miejsce to jest cmentarzyskiem z I i II w.n.e. u縴tkowanym przez skandynawskich Got體. W grobach zar體no szkieletowych jak i popielcowych znaleziono r罂ne ozdoby: srebrne zapinki do odzie縴, bransolety, naszyjniki i naczynia z okresu rzymskiego. Poch體ki kobiece by硑 o wiele lepiej wyposa縪ne od m阺kich, w kt髍ych znajdowano jedynie metalowe cz甓ci pasa i ostrogi. Ponadto rezerwat ten jest niezwykle ciekawym obiektem przyrodniczym, zobaczy w nim mo縩a mn髎two gatunk體 naskalnych porost體, kt髍e istnia硑 we wczesnej epoce polodowcowej wi阠ej.

PO艁O呕ENIE

POLECANE OFERTY

D.W.Le秐y

D.W.Le秐y
S髄 Kiczora 82, S髄 Kiczora
cena od 25 PLN/osobodoba

PARTNERZY

NOWE OPINIE

Pokoje U Galicy, Bia硑 Dunajec
od 15 PLN
Obiekt bez dodatkowych udogodnie takich jak TV w pokoju, ale po co TV jak przyje縟縜my pochodzi...
Zajazd Jurajski, Kroczyce
od 20 PLN
Bardzo fajnie, w zasadzie nie ma do czego si przyczepi. Ceny noclegu na prawd nie wyg髍owane, a...
Oliwia i Laura, Rumia k/Gdyni
od 35 PLN
Nic dodac Nic ujac, pokoje zadbane, sprzatane, czysto, przyjemnie, wszedzie blisko, mozna odpoczac,...
Zajazd Jurajski, Kroczyce
od 20 PLN
Sp阣zili秏y tam 秝ietnie czas z kolegami z firmy. Urz眃zona nam tam wyjazd integracyjny i jestem...
Agrobielik, Olsztynek
od 40 PLN
odek lasu, cisza, spok骿 :)...

OSTATNIE ZAPYTANIA

W砤dys砤wowo Zgorzelec Olsztyn Kaczyn Karpacz Zgorzelec Szczawnica

FOTO PRZEWODNIKWroc砤w Plac Solny

OFERTY SPECJALNE

CIEKAWE MIEJSCA

ruiny trz臋sacz Ruiny Ko艣cio艂a Trz臋sacz

Trz臋sacz jest niewielk膮 miejscowo艣ci膮 w wojew贸dztwie zachodniopomorskim i w艂a艣nie tutaj znajduj膮 si臋 ruiny noegotyckiego ko艣cio艂a z XV wieku na klifowym brzegu stoi samotnie ostatnia 艣ciana ko艣ci贸艂ka, kt贸rej nie zabra艂o jeszcze morze. 艢wi膮tynia pierwotnie znajdowa艂a si臋 po艣rodku wsi, 2 km od brzegu. Lecz Ba艂tyk , kt贸ry przez ca艂e stulecia podmywa艂 brzeg doprowadzi艂 do tego, 偶e w po艂owie XIX wieku zosta艂a zamkni臋ta wi臋cej.

MINI PRZEWODNIK

AKTYWNY WYPOCZYNEK

Pieniny to pasmo g贸rskie stanowi膮ce najwy偶sza cz臋艣膰 Pieni艅skiego Pasa Ska艂kowego. Od p贸艂nocy granicz膮 z Beskidem S膮deckim i Gorcami, natomiast od po艂udnia z pasmem Magury Spiskiej. Pieniny s膮 jednym z najatrakcyjniejszych rejon贸w turystycznych o czym decyduj膮 walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze tego obszaru. Atrakcj膮 na skale wi臋cej.

PRZYJACIELE

podr罂e | polityka cookies | mapa1 mapa2 mapa3 mapa4 mapa strony
Opublikowane w serwisie oferty oraz ceny nie stanowi oferty w rozumieniu przepis體 kodeksu cywilnego.
Copyright © 2005-2013 Tanie Noclegi - Noclegi Na Ka縟 Kiesze | W3C CSS & HTML 4.01 OK